Služba za lokalni razvoj i investicije

U skladu s Odlukom o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu u Općini Livno ("Sl. glasnik Općine Livno", br. 1/15), Služba za lokalni razvoj i investicije kao temeljna organizacijska jedinica Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno obavlja sljedeće poslove:

 • izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u oblasti za koju je utemeljena
 • obavlja normativno-pravne i operativno tehničke poslove iz oblasti djelovanja Službe
 • uspostavlja, vodi i ažurira propisane evidencije i registre iz djelokruga službe
 • priprema propise, opće i druge akte koje donosi Općinsko vijeće i općinski načelnik, te daje mišljenja i sugestije kod izrade propisa i drugih akata koje usvajajunadležna tijela
 • koordinira aktivnosti na pripremi i izradi prijedloga integrirane strategije razvoja, koordinira aktivnosti revizije integrirane strategi je razvoja, koordinira rad Općinskog razvojnog tima (ORT), partnerske grupe i drugih tijela u svim fazama strateškog planiranja sukladno Metodologiji za integrirano planiranje razvoja (MIPRO)
 • prikuplja sekundarne i primarne podatke bitne za lokalni razvoj od drugih službi i eksternih izvora te putem istraživanja i kreira centralne baze podataka i brine se o njenom redovnom ažuriranju
 • prikuplja informacije o eksternim akterima, analizira eksterne aktere i njihovo uključivanje u procese razvoja, sukladno njihovompotencijalu za doprinos lokalnom razvoju
 • pruža metodološke smjernice drugim službama za aktivnosti iz njihove nadležnosti značajne za lokalni razvoj
 • prikuplja informacije o eksternom financiranju razvojnih programa i projekata iz domaćih iinozemnih izvora
 • prati realizaciju projekata na razini Općine sukladno važećim propisima, obavlja pripremu,provedbu i kontrolu projekata investicijskih ulaganja
 • priprema i podnosi prijave po raspisanim javnim natječajima viših razina vlasti
 • priprema projekte i projektne prijedloge za potrebe podnošenja zahtijeva za eksternim financiranjem
 • analizira podatke i koordinira izradu i izrađuje socio-ekonomsku analizu stanja na području Općine Livno
 • organizira i vodi javne rasprave o pitanjima relevantnim za lokalni razvoj, koordinira proces izrade vizije razvoja općine i definiranja strateškihpravaca i prioriteta razvoja
 • koordinira proces definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja savišim razinama vlasti
 • koordinira proces izrade sektorskih razvojnih planova iz integrirane strategije razvoja
 • koordinira proces izrade planova implementacije (1+2) i odgovarajućeg financijskog okvira za realizaciju programa, projekata i mjera koje proizlaze iz strategije
 • koordinira proces izrade proračuna i usuglašava proces izrade proračuna iplanova implementacije
 • koordinira proces izrade godišnjih planova općinskih službi i osigurava uključivanje prioriteta, programa i projekata strategijeu iste
 • koordinira i prati implementaciju projekata koje implementiraju druge službe
 • prati implementaciju sektorskih razvojnih planova iz strategije
 • prati implementaciju i ocjenu učinka implementacije razvoja
 • vodi ukupnu evidenciju ključnih indikatora razvoja sektorsko-strateških indikatora, kao i programskih/projektnih i drugih indikatora sukladno strategiji i zahtjevima vijeća i načelnika
 • koordinira proces izvješćivanja u odnosu na postavljeni plan implementacije putem prikupljanja izvješća iz nadležnih službi te sačinjavanje polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o realizaciji plana implementacije
 • predlaže mjere za poboljšanje poslovnog ambijenta i poboljšanje partnerskih odnosa između javnog i privatnog sektora
 • priprema promotivne materijale razvojnih potencijala općine i prezentira iste investitorima, donatorima, razvojnim agencijama i drugima
 • eksterna komunikacija i suradnja sa nadležnim tijelima na općinskom, međuopćinskom, gradskom, županijskom,entitetskom i državnom nivou,razvojnim agencijama,javnim poduzećima,bankama i drugim financijskim organizacijama
 • koordinira aktivnostima Općine sa direkcijom za europske integracije i drugim subjektima u procesu EU integracija
 • vodi poslove javnih nabava
 • obavlja i druge poslove koje mu u nadležnost stavi Općinsko vijeće i Općinski načelnik

Pomoćnik gradonačelnika:

Josip Vidović, dipl. iur.

Telefon: 034 206 242

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni savjetnik za planiranje, programiranje i provedbu

Ivana Markov

Telefon: 034 206 240

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni savjetnik za planiranje, programiranje i provedbu

Mira Gotovac

Telefon: 034 206 230

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni savjetnik za statističko praćenje razvoja, nadzor i ocjenjivanje

Jandre Zrno

Telefon: 034 206 238

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.