Potpora za podizanje novih nasada

Financijska potpora za podizanje novih višegodišnjih voćnih nasada, jagodičastog i bobičastog voća

Odlukom o odobravanju financijske potpore za podizanje novih višegodišnjih voćnih nasada, jagodičastog i bobičastog voća Općinskog vijeća, Općina Livno daje financijsku potporu poljoprivrednicima s područja općine za podizanje novih nasad. Odlukom su utvrđeni uvjeti i način financiranja nabavke sadnog materijala. Iznos odobrenih financijskih sredstava za svakog korisnika utvrđivat će se na temelju Zapisnika o zasnivanju novih nasada, prema procjeni nadležnog Povjerenstva. Korisnici poticajnih sredstava mogu biti fizičke i pravne osobe koje su upisane kao nositelji u Registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata na području općine Livno i koji su zasnovali višegodišnji nasad u periodu od 01. kolovoza prethodne godine do 30. travnja tekuće godine.

Potrebna dokumentacija

  • zahtjev,
  • fiskalni račun za kupljeni sadni materijal,
  • certifikat o zdravstvenoj ispravnosti sadnog materijala,
  • dokaz o posjedovanju/vlasništvu poljoprivrednog zemljišta ili Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta,
  • potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava ili Registar klijenata.

Zahtjevi se upućuju Službi za gospodarstvo i inspekcijske poslove Općine Livno zaključno sa 30. travnja tekuće godine.

Isplata sredstava vršit će se u roku od 60 dana od dana kada je zapisnički utvrđeno od strane Povjerenstva da korisnik ispunjava sve propisane uvjete za ostvarivanje istih.

Zahtjev za odobravanje financijske potpore za podizanje nasada

Odluka o odobravanju financijske potpore za podizanje višegodišnjih nasada