Dani uređenja Livna 2019.

cvijeceZapočela je akcija „Dani uređenja grada Livna 2019.“ Glavni nositelji aktivnosti su Grad Livno, nadležna gradska služba za komunalne poslove i JP „Komunalno“ d.o.o. Livno. Akcijskim planom predviđeno je uklanjanje divljih deponija uz prometnice, čišćenje i uređenje obala rijeka i potoka, čišćenje i uređenje školskih dvorišta, vrtića kao i okućnica te sadnja drveća i cvijeća. Pozivaju se svi građani Livna, direktori javnih poduzeća, ravnatelji škola i drugih javnih ustanova, članovi ekoloških udruženja, udruženja ribara i lovaca da aktivno sudjeluju u izvršenju Akcijskog plana i time doprinesu uljepšavanju prostora u kojem žive i rade. Odvoz prikupljenog otpada obavljat će djelatnici JP „Komunalno“ d.o.o. Livno. Sve informacije mogu se dobiti u Službi za gospodarstvo i inspekcijske poslove Grada Livna putem komunalnih redara. Akcija „Dani uređenja Livna 2019.“ traje do kraja lipnja.

Oglasi o prodaji građevinskih zemljišta

obavijestGrad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglase o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu Crna stina, k.o.Žabljak i zemljišta na lokalitetu Čelebić, k.o. Čelebić putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaja nekretnina oglasa obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije, 26. i 27. lipnja 2019. u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12,30 sati.Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave oglasa u dnevnom tisku. Tekstovi oglasa su u privitku kao i potrebna pisana izjava.

Javni poziv za dodjelu priznanja Grada Livna

obavijestPovjerenstvo za javna priznanja Gradskog vijeća Livna upućuje javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Livna. Dodjeljuju se javna priznanja za počasnog građanina Grada Livna, plaketu Grb Grada Livna i zahvalnicu Grada Livna. Rok za podnošenje prijedloga je 24. lipnja 2019. Prijedlozi s obrazloženjem podnose se na adresu Gradsko Vijeće Livna, povjerenstvo za javna priznanja, Trg branitelja 1, 80101 Livno. Kompletan tekst javnog poziva je u privitku.