Sufinanciranje za višegodišnje nasade voća

bobocasto voceNa prijedlog gradonačelnika Grada Livna Luke Čelana donesena je Odluka o odobravanju financijske potpore za podizanje novih višegodišnjih voćnih nasada, jagodičastog i bobičastog voća na području grada Livna. Odlukom su regulirani uvjeti i način financiranja nabavke sadnog materijala za podizanje višegodišnjih voćnih nasada poput jabuka, šljiva, krušaka, trešanja, višanja, oraha, lješnjaka, malina, kupina, jagoda, aronije i drugih vrsta voća.

Oglas o prodaji zemljišta na Vagnju

obavijestGrad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu Vaganj-Livno, k.o.Prolog, putem javnog nadmetanja-licitacije i to k.č. 2561/240, (kat.broj: 68-2034/243), Kamešnica, gradilište, upisano u zk.ul. 1656, k.o.Prolog, u površini od 4800 m2, na lokalitetu Vaganj-Livno, k.č. 2561/241, (kat.broj: 68-387,68-388 i 68-2033), Kamešnica, gradilište, k.o.Prolog, u površini od 1523 m2 i k.č. 2561/242, (kat.broj: 68-2034/244), Kamešnica, gradilište, k.o. Prolog, u površini od 256 m2. Detalji oglasa su u privitku.

Obavijest - prijava šteta

obavijestGradsko povjerenstvo za procjenu šteta obavještava stanovnike grada Livna koji su pretrpjeli materijalnu štetu na stambenim i poslovnim objektima uslijed obilnih snježnih oborina, da sukladno članku 3. i članku 11. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine FBiH“, broj:75/04, 38/06, 52/09 i 56/09), u ostavljenom roku prijave štete od prirodne nepogode.