Javni natječaj za članove ŠO OGŠ Franjo Vilhar

obavijestGradonačelnik Livna raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne glazbene škole „Franjo S. Vilhar“ ispred osnivača. U Školski odbor Osnovne glazbene škole „Franjo S. Vilhar“ u Livnu biraju se dva člana ispred osnivača. Prijave uz tražene dokaze u zatvorenoj kuverti dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“. Kompletan tekst natječaja je u privitku.

Radovi na postavljanju fasade na dvorani IGK škole

igk dvorana1  igk dvorana2  dvorana igk2

Na sportskoj dvorani Osnovne škole Ivan Goran Kovačić započeli su radovi na postavljanju fasade. Ugovor za izvođenje spomenutih radova u ime investitora Grada Livna potpisao je gradonačelnik Luka Čelan. Nakon provedene procedure postupka javne nabave sukladno Zakonu o javnim nabavkama Federacije BiH potpisan je ugovor s izvođačem radova "Intertrgovina" čija ponuda je bila najpovoljnija. Vrijednost ugovorenih radova je 80.147,07 konvertibilnih maraka. Osim postavljanja fasade na dvorani ugovorenim radovima predviđena je i rekonstrukcija krovišta objekta koji se nalazi između zgrade škole i dvorane kao i zamjena otvora na tom objektu. Rok izvođenja radova je šezdeset dana.

Javni poziv za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup

obavijestGradonačelnik Grada Livna objavljuje javni poziv za privremeno davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Livna. Pismene ponude s potrebnim dokazima i prilozima dostavljaju se u zatvorenim kuvertama u roku od osam dana od dana objavljivanja javnog poziva, zaključno sa 3. lipnja 2020. godine i predaju se neposredno Povjerenstvu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup u vlasništvu države, isključivo putem prijemnog ureda Grada Livna (Centar za pružanje usluga građanima) s naznakom: „ Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta – Ne otvarati“. Otvaranje ponuda obavit će se 5. lipnja 2020. godine u sati 9 sati u Velikoj vijećnici (dvorana br. 50) Grada Livna.