Oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području regulacijskog plana Podvornice-Zgona

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području Regulacijskog plana Podvornice-Zgona putem javnog nadmetanja-licitacije označeno kao k.č. 161/19, Zgona, građevinska parcela, upisano u zk.ul. 3343, k.o. Livno, u površini od 2535 m2, u gradu Livnu, na području Regulacijskog plana Podvornice-Zgona. Prodaja navedene parcele izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog objekta 30. listopada 2019. godine u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12,30 sati. Kompletan tekst oglasa i potrebna pisana izjava su u privitku.